top of page

En mulighetsstudie kartlegger områdets kvaliteter og verdier, og peker på områdets styrker og muligheter for utvikling og arealdisponering.

Hensikten med et mulighetsstudie er å utarbeide et tilstrekkelig underlag for videre beslutning hos kunden. Resultatet vil synliggjøre rammebetingelser og alternativer.

MULIGHETSSTUDIE

Mulighetsstudie, bruksenring, seksjoneering,tomtedelin

MULIGHETSSTUDIE

 • Tomtestørrelse

 • Søker i arkiver eller etterspør Kommunen om sist godkjente tegninger på bygningen din

 • Omtrentlig beregning av bebygd areal

 • Høyder gesims og møne 

 • Antall etasjer

 • Utnyttelsesgrad

 • Hva er lov på din eiendom ift. relevante myndighetskrav, kommuneplan og lokal reguleringsplan

 • SEFRAK

 • Relevante avstander til naboer og vei

 • Områdebeskrivelse

 • Salgshistorikk

 • Radon aktsomhetsgrad

 • Hensynssoner (støy)

 • Henter ut gratis "situasjonsplan" der det er mulig og skisser opp en potensiell løsning (om det er noen)

Forutsatt at vi får tak i sist godkjente tegninger av bygningen kan vi finne:

 • Er det mulig å tomtedele?

 • Er det mulig å bruksendre? 

 • Er det mulig å seksjonere?

PRIS

Ta kontakt.

Betaling skjer ved leveransen

 • Alle punkter ovenfor

 • Skisser opp eksisterende bygg*

 • Leverer to idéskisser i 3D med forslag på hvordan tiltaket kan løses*

 • *Dette forutsetter at vi får tak i eksisterende tegninger

PRIS

7500,- eks. moms

Betaling skjer ved leveransen

MULIGHETSSTUDIE MED IDÉSKISSER

Takk for bestilling av mulighetsstudie

Takk for bestilling av mulighetsstudie med idéskissser

mulighetsstudie.jpg
bottom of page